היום אנו עומדים בפני מגפה המשפיעה על העולם כולו ויש לה השלכות כלכליות קשות. עסקים רבים נסגרו, מספר רב של העובדים פוטרו. סוגיות רבות הקשורות לפיטורים טרם נפתרו בחקיקה ובבתי המשפט.

בכל מקרה, הכללים לפיטורים חוקיים נותרים על כנם.

נסתכל על כל תהליך הפיטורים, כפי אמור להיות על פי חוק.

 • לפני הפיטורים יש לקיים את השימוע עם העובד.
 • אם המעסיק החליט לפטר את העובד, עליו להוציא לו מכתב פיטורין עם ציון הסיבות לפיטורים.
 • עובד צריך לעבוד תקופת הודעה מוקדמת לפני הפיטורין.

עבודה, פיצויים, אם עבדתם יותר משנה, דמי הבראה, גם אם עובד עבד יותר משנה.
בתוך 30 יום לאחר הפיטורים, המעסיק מחויב להנפיק לעובד תלוש משכורת וטופס 106, איפה מפרטות את כל התשלומים והניכויים של העובד המוחזק מהשכר במהלך השנה.

אם המעסיק החליט לפטר את העובד עקב הצמצום בגלל הקורונה, ועובד עבד יותר משנה, מגיעה לו פיצוים.

כיצד לחשב את הפיצויים?

בדרך כלל פיצויי הפיטורים שווים לסכום שכר החודש כפול מספר שנות העבודה. לאחרונה יותר ויותר מעסיקים חתמו על הסכם עם עובד מכוח סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, לפיו העובד בכל מקרה יהיה זכאי לפיצויים. מדי חודש על המעסיק להפקיד 12.5% ​​(6% בקרן פיצויים, 6.5% בפנסיית קרן). במקרה זה, לגודל פיצויי הפיטורים מספרים שונים, העובד, במקרה של סיום העבודה, מקבל את כל מה שהצטבר בקרן.

חל"ת

אם הודיעו לעובד שהוא יוצא לחל"ת והוא לא מסכים לזה, הוא רשאי להתפטר ולקבל פיצויים.

פיטורים אחרי חל"ת

אם בסיום החל"ת המעסיק מחליט שלא לקלוט בחזרה את העובד לעבודה ולפטר אותו, מעסיק צריך לעשות הכול כדין לזמן את העובד לשימוע, לתת הודעה מוקדמת. מעסיק חייב לשלם לעובד את כל התשלומים המגיעים לו (חופשה לא מנוצלת, דמי אבראה, פיצויים).

עורך דין לדיני עבודה מתמחה בתחום משפטי העוסק במגוון רחב של סוגיות והיבטים משפטיים הקשורים ביחסי עובד – מעביד. תחום זה הינו תחום משפטי המתנהל באמצעות ערכאות נפרדות העוסקות ומתמחות בתחום דיני העבודה וזאת באמצעות בתי הדין לעבודה הפזורים ברחבי הארץ. תחום דיני העבודה מעוגן במספר חוקים שונים שמטרתם להסדיר את מערכת היחסים שבין ציבור העובדים לציבור המעסיקים, כאשר בין יתר חוקי העבודה המרכזיים נמנים חוקים כגון: חוק פיצויי פיטורים, חוק שעות העבודה והמנוחה, חוק דמי מחלה, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, חוק עבודת נשים, חוק יסוד חופש העיסוק וחוקים נוספים.

עורך דין לדיני עבודה – זכויות העובדים במדינת ישראל

חוקי העבודה המונהגים במדינת ישראל נועדו בראש ובראשונה להגן על ציבור העובדים ולאפשר לכל אחד ואחת מהם להגן על מלוא הזכויות העומדות לרשותם מתוקף החוק. בין יתר זכויות העובדים המעוגנות באמצעות חוקי העבודה השונים תוכלו למצוא:

 • חוק הגנת השכר – חוק זה מסדיר את נושא הלנת השכר על ידי המעביד והוא מחייב את המעביד במסירת תלוש משכורת לכל עובד. חוק זה חופף לחוקים נוספים הקשורים לשכר העבודה כגון: חוק שכר המינימום.

 • חוק שעות העבודה והמנוחה – חוק זה מסדיר את היקפו של יום העבודה ושבוע העבודה ואת שעות המנוחה לאורך יום העבודה להן זכאי כל עובד. בחוק מופיעים גם סעיפים הקשורים לשכר לו זכאי העובד בגין ביצוע עבודתו במסגרת שעות נוספות מעבר לשעות העבודה המעוגנות בחוק ו/או ביצוע עבודתו במהלך ימי המנוחה הקבועים בחוק.

 • חוק חופשה שנתית – חוק זה מסדיר את כמות ימי החופשה אותם רשאי לקבל כל עובד לאורך ימות השנה, כאשר חלק מימי החופשה הינם ימי חופשה בתשלום מלא.

 • חוק דמי מחלה – חוק זה מסדיר את התגמול לו זכאי העובד שעקב מחלתו נעדר ממקום עבודתו. החוק עוסק בעניינים כגון: היקף התשלום בגין כל יום מחלה וכדומה.

ייעוץ בדיני עבודה של עורך דין דיני עבודה

עורך דין דיני עבודה חותם הסכם

תפקידיו של עורך דין לדיני עבודה

תחום דיני העבודה הכולל בתוכו מגוון רחב של נושאים הקשורים ליחסי עובד-מעביד, מחייב את כלל העובדים בישראל לשכור את שירותיו של עורך דין לענייני דיני עבודה למטרות טיפול מהיר, יעיל ומקצועי בכל אותם מקרים בהם הם עלולים למצוא את עצמם מתמודדים עם סוגיה משפטית הקשורה לעבודתם וזאת לצרכי מימוש מלוא זכויותיהם על פי חוקי העבודה השונים הרלוונטיים לסוגיה המשפטית עימה הם מתמודדים.

בין יתר השירותים המשפטיים המוצעים לציבור המועסקים במדינת ישראל על ידי עורך דין לענייני דיני עבודה תוכלו למצוא:

 • ייעוץ בדיני עבודה למימוש מלוא זכויות העובד על פי כל אחד מהחוקים הנכללים בתחום דיני העבודה.

 • ייעוץ וליווי משפטי של עורך דין לענייני דיני עבודה בכל הנוגע להגשת תביעות לפיצוי פיטורין, הלנות שכר, דמי חופשה והבראה וכדומה.

 • מתן שירותי ייעוץ בכל הנוגע להסכמי עבודה אישיים הנערכים בין המעסיק לעובד.

 • ייצוג משפטי בערכאות המתנהלות בבתי הדין לעבודה.

יחד עם זאת שירותים משפטיים נוספים המיועדים לציבור המועסקים. כמו כן, עורך דין לענייני דיני עבודה, מספק שירותים משפטיים גם לציבור המעסיקים וזאת במסגרת ליווי משפטי בכל הנוגע להתנהלות אל מול ציבור העובדים והגנה על זכויותיהם על פי חוק.

כיצד לבחור עורך דין לענייני דיני עבודה?

בדומה לכל תחום משפטי אחר בו אתם מוצאים את עצמכם נזקקים לשירותיו המשפטיים של עורך דין, גם בתחום דיני העבודה, אנו ממליצים לכם לבחור עורכי דין מומלצים לדיני עבודה בהתאם לניסיון המעשי העומד לרשותו בתחום ובהתאם לתחום התמחותו הרלוונטי לסוגיה המשפטית עמה אתם נדרשים להתמודד בעזרת עורך דין לדיני עבודה בתחום זה. כמו כן, אנו ממליצים לכם לשכור את שירותיו של משרד עורכי דין לענייני לדיני עבודה המציג בפניכם הישגים תקדימיים בתחום דיני העבודה במקרים הזהים לסוגיה המשפטית עימה אתם נדרשים להתמודד בתחום.

חוקי מגן בתחום דיני העבודה

תחום דיני העבודה כולל בתוכו מספר חוקי מגן אשר נועדו לעגן באופן חוקתי את הזכויות הבסיסיות להן זכאי כל עובד במשק הישראלי. בין יתר חוקי המגן העיקריים המונהגים במדינת ישראל נכללים החוקים הבאים: חוק דמי מחלה, חוק הגנת השכר, החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, חוק הודעה לעובד, חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, חוק החניכות, חוק חופשה שנתית, חוק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה, חוק חיילים משוחררים, חוק שירות התעסוקה, חוק יישוב סכסוכי עבודה, חוק ארגון הפיקוח על העבודה, חוק גיל פרישה, חוק בית הדין לעבודה, חוק עובדים זרים, חוק הגנה על עובדים, חוק עבודת הנוער, חוק עבודת נשים, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, חוק שכר מינימום, חוק פיצויי פיטורין, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד וחוק פיצויי פיטורים.

כל אחד מהחוקים הנ"ל כולל בתוכו מגוון רחב של זכויות העומדות לרשות ציבור המועסקים במדינת ישראל. על מנת להגן על מלוא זכויותיכם אנו ממליצים לכל אחד ואחת מבינכם לפנות לקבלת ייעוץ בדיני עבודה בסוגיה כזו או אחרת הקשורה לתחום עיסוקכם. הייעוץ המקצועי של עורך דין לדיני עבודה מוצע לכם כיום על ידי עורכי דין שונים העוסקים בתחום דיני העבודה ובאמצעות פגישת ייעוץ אחת תוכלו גם אתם לדעת יותר על הזכויות העומדות לרשותכם מתוקף חוקי המגן השונים המונהגים בישראל.

במשרד עורכי דין לדיני עבודה עוסקים בין היתר גם בהסכמים קיבוציים, הסכמים אלו נחתמים בין קבוצות עובדים מאוגדים בארגון אל מול מעביד, ארגון מעבידים או קבוצת מעבידים. הסכמים יכולים להיות ספציפיים לסקטור מסוים, אזור גאוגרפי, חתך אוכלוסייה או הסכמים קיבוציים כלליים החלים על כלל המשק.

התייעצות עם עורך דין לענייני דיני עבודה לחצו כאן!

ייעוץ בדיני עבודה של עורך דין דיני עבודה

פיצויי פיטורים עקב הקורונה

פיצויי פיטורים עקב הקורונה

תשלום על בידוד? בדקו אם אתם זכאים

תשלום על בידוד? בדקו אם אתם זכאים

הרעת תנאים בעבודה

הרעת תנאים בעבודה

פיצויים כספיים לעובד

פיצויים כספיים לעובד

חל"ת בתקופת הקורונה – זכויות עובדים

חל"ת בתקופת הקורונה – זכויות עובדים

הליך בוררות כאמצעי יעיל לפתרון סכסוכים

הליך בוררות כאמצעי יעיל לפתרון סכסוכים

פיטורין בהריון

פיטורין בהריון

חישוב פיצויי פיטורין

חישוב פיצויי פיטורין

פיטורין שלא כדין

פיטורין שלא כדין

הזכות לפרטיות במקום העבודה

הזכות לפרטיות במקום העבודה

חישוב ימי חופשה שנתית לפי חוק חופשה שנתית

חישוב ימי חופשה שנתית לפי חוק חופשה שנתית

חישוב תשלום ימי חג

חישוב תשלום ימי חג

זכויות עובדת בהריון

זכויות עובדת בהריון

עריכת שימוע, למי ומתי?

עריכת שימוע, למי ומתי?

פיטורי עובד ללא שימוע כדין

פיטורי עובד ללא שימוע כדין

מהו שימוע כדין?

מהו שימוע כדין?

עריכת הסכם העסקה

עריכת הסכם העסקה

עריכת הסכם התקשרות במקום העבודה, כיצד?

עריכת הסכם התקשרות במקום העבודה, כיצד?

חישוב זכויות העובד

חישוב זכויות העובד

דיני עבודה – שאלות תשובות

דיני עבודה – שאלות תשובות

זכויות עובדים

זכויות עובדים

זכויות עובדים בפירוק חברה ותנאי זכאות

זכויות עובדים בפירוק חברה ותנאי זכאות

הרעת תנאי עבודה, כל התנאים והזכויות

הרעת תנאי עבודה, כל התנאים והזכויות

חובת שימוע לפני פיטורין

חובת שימוע לפני פיטורין

תלוש שכר – טיפים לעובד השכיר

תלוש שכר – טיפים לעובד השכיר

זכויות אישה בהריון ואם טרייה – כל מה שצריך לדעת

זכויות אישה בהריון ואם טרייה – כל מה שצריך לדעת

זכויות עובד שפוטר – המדריך המלא

זכויות עובד שפוטר – המדריך המלא

התפתחות דיני העבודה

התפתחות דיני העבודה

מאמרים ומידע נוסף

קבלת מעמד לאחר שנדחה פעמים רבות

מדובר באדם אשר נמצא בארץ באופן בלתי חוקי (לסירוגין) מזה 20 שנה. הוא ניסה לקבל אשרה באמצעות אין ספור בקשות שנדחו פעם אחר פעם, בין היתר, בקשת פליטות, בקשה הומניטרית, ואף…

קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין

חישוב תשלום ימי חג

זכויות עובדת בהריון

בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה - מה עדיף?

קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי, בקשה הומניטרית