על מנת להסדיר את זכויותיו וחובותיו של העובד מול מעסיקו וכדי לכונן ביניהם כללים ברורים, נוהגים המעסיקים לערוך הסכם עבודה. מה כולל ההסכם? מהם הדינים החלים עליו ואילו סוגי הסכמים קיימים?

תנאי עבודה בכתב – חובה מכוח החוק

על אף שאין חוק ספציפי בדבר כתיבת חוזה עבודה והם נבחנים בהתאם לדיני חוזים באופן כללי, ישנה חשיבות עליונה לקיים חוזה שכזה. הסכם עבודה מסודר מונע מהצדדים להיגרר אל מחלוקות שונות, מסדיר את יחסיהם באופן ברור ומסייע להבין זה את זה לאורך שלבי הקשר העסקי.
על פי חוק "הודעה לעובד (חוזה עבודה) התשס"ב", כל מעסיק מחויב ליידע את עובדיו בכתב תוך 30 יום מתחילת העבודה, ולהסביר להם מהם תנאי עבודתם. מעביד שמפר את חובתו בהתאם לחוק, יקנס בהתאם לסעיף 61 לחוק העונשין.

מה כולל חוזה העבודה?

בין השאר, כוללים תנאי העבודה את זהותו של העובד וזהותו של המעביד, תאריך תחילת העבודה, תיאור התפקיד, גובה המשכורת ומועד התשלום, אורכו של יום העבודה, התנאים הסוציאליים שמחויב אליהם המעביד, ימי חופשה ועוד. בנוסף, ישנם סעיפים מיוחדים שתפקידם הם להגן על המעסיק. כך למשל נקבע סעיף אי תחרות, חיוב בדבר עבודה בתקופת זמן מסוימת, שמירת סודיות ועוד.

עריכת הסכם העסקה

הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה

חוזה העבודה מקצועי שנערך בעזרת עורך דין דיני עבודה, על אף שהוא ברובו סטנדרטי, הוא עדיין ייחודי ונתון לניסוח עצמאי של כל מעביד. יחד עם זאת, מלבדו מחייבים את המעסיק הסכמים נוספים החלים על כל עובד בישראל. בין השאר, כוללים החוקים הללו החלת שכר מינימום, דמי הבראה, מחלה, ימי חופשה שנתיים, הודעה מוקדמת בטרם פיטורים ופיצויי פיטורים, הפרשות לפנסיה וכיוצא בכגון אלה. על המעסיק נאסר להפר את התנאים הללו ולנהוג בהרעת תנאים.

לצד התנאים הללו, לעיתים ישנם תנאים ייחודיים החלים על הצדדים כגון הסכמים קיבוציים או צווי הרחבה המעניקים לעובד זכויות יתר מסוימות. במקרה שאכן נהוג הסכם קיבוצי שכזה – גם כאן נאסר על המעסיק להפר אותו ולנהוג באופן הפוך ממה שכתוב בו.

שלושה סוגי חוזה עבודה

חוזה לתקופה בלתי מוגבלת

תנאי הסכם העסקה כלולים כולם בחוזה אשר אין לו מועד סיום (אך נתון לשינויים, כמובן).

חוזה לתקופה מוגבלת

חוזה המוגבל בזמן, בדרך כלל יחול על עובדים מחליפים (לחופשת לידה או כל מטרה אחרת).

חוזה למשימה מסוימת

חוזה עבודה הנועד למשימה ספציפית שעל העובד למלא, למשל: התמחות של רופא.

הפרת חוזה עבודה

בין אם הפרת חוזה העבודה והתנאים המפורטים בו הופרו על ידי המעביד (למשל: פיטורים ללא הודעה מוקדמת או הרעת תנאים) ובין אם על ידי העובד (חשיפת סודות החברה, הימנעות מביצוע מטלות שמחויב להן) – יש לכל אחד מהצדדים את הזכות לפיצויים, אשר ניתנים לאחר הוכחה שהחוזה אכן הופר וכי יש קשר סיבתי בין הפרת החוזה לנזק שנגרם.

מאמרים ומידע נוסף

קבלת מעמד לאחר שנדחה פעמים רבות

מדובר באדם אשר נמצא בארץ באופן בלתי חוקי (לסירוגין) מזה 20 שנה. הוא ניסה לקבל אשרה באמצעות אין ספור בקשות שנדחו פעם אחר פעם, בין היתר, בקשת פליטות, בקשה הומניטרית, ואף…

קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין

חישוב תשלום ימי חג

זכויות עובדת בהריון

בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה - מה עדיף?

קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי, בקשה הומניטרית