כל עובד שכיר במדינת ישראל הזכאי לפיצויי פיטורין, יכול לקבלם בהתאם לסטטוס העבודה שלו והגדרתו בעיני החוק והמעסיק. פיצויי הפיטורין מגיעים לכל עובד שפוטר ובמקרים מסוימים גם ניתנים במסגרת פיצויי פיטורין לעובד שהתפטר. כיצד מחושבים פיצויי הפיטורין ומהם מרכיבי השכר הנלקחים בחשבון?

סוג העובד והחישוב:

עובד בשכר חודשי – החישוב יעשה על פי החודש האחרון בו קיבל שכר בעבודתו.

עובד בשכר קבלני – החישוב יעשה על פי שכלול של 12 החודשים קודם הפיטורים.

עובד בשכר יומי או שעתי – בהתאם לחלקיות המשרה יחושב שכר הפיצויים, ואל מול השכר השעתי או היומי שקיבל העובד בעת הפיטורים.

עובד ששכרו האחרון הופחת – במידה ושכרו האחרון של העובד הופחת ונוצר קושי חישוב פיצויי פיטורין עקב כך, מחשבים אותם בשתי פעימות: החישוב הראשון יעשה על פי התקופה שלפני ההפחתה, והשכר האחרון שלאחר ההפחתה.

עובד שחל שינוי זמני בשכרו האחרון – אם חל שינוי רק בשכרו האחרון של העובד, יחושב השכר האחרון לפני השינוי.

עובד שחל שינוי מהותי בצורת העסקתו – אם צורת העסקתו של העובד השתנתה ובהתאם גם שכרו, יחושב הפיצוי הכולל על פי כל תקופת עבודה בנפרד ועל פי השכר האחרון של לפני השינוי וזה שאחריו.

עובד שחל שינוי מהותי בתפקידו – אם תפקידו של העובד השתנה במהלך תקופת עבודתו, יעשה החישוב בנפרד לגבי כל תפקיד. כדי לחשב את השכר עבור התפקיד הראשון (ולא הנוכחי), יבדק השכר שמקבל עובד מקביל בתפקיד זהה נכון לשעת חישוב פיצויי פיטורין.

עובד בשכר בסיס בתוספת עמלות – כשעובד מקבל מלבד שכר הבסיס גם עמלות, יחושב שכר הבסיס האחרון וכן ממוצע העמלות של השנה החולפת (12 החודשים האחרונים).

מהם מרכיבי השכר עבור חישוב פיצויי פיטורין?

רכיבי השכר שיובאו בחשבון בחישוב שכר הפיטורים, מורכבים משכר היסוד של העובד (כפי שפורט בפסקה לעיל), בתוספת שנות הוותק שצבר בעבודה, תוספת עבור משפחה אם יש לו, תוספת יוקר מחיה וכן תוספת מקצועית.

מהם מרכיבי השכר שאינם מחושבים בפיצויי הפיטורין?

על פי החוק, כל רכיב המופיע בשכרו של העובד אך מוגדר כתוספת (מלבד המרכיבים שפורטו לעיל), לא נחשבים כ"שכר היסוד".

מרכיבי השכר שאינם נכללים בחישוב פיצויי הפיטורין הם אחזקת טלפון, רכב, שעות נוספות, פרמיות ועוד. עם זאת, אם העובד יצליח להוכיח שתשלום מסוים שעליו לקבל מכונה "תוספת" ללא הצדקה – הדבר יוכל להיכלל בתוך חישוב הפיצויים הכללי, כחלק משכר העבודה.

כדי להבין מה נחשב כתוספת ומה לא, חשוב לבחון כל סעיף וסעיף ולבדוק האם מדובר בתוספת של ממש או תוספת פיקטיבית שכן אמורה להיכנס לחישוב שכר היסוד.

פיצויי הפיטורים לעובד מחושבים בהתאם לחוקי דיני עבודה ולסטטוס העבודה שלו, הוותק שצבר וכן תוספות נוספות הנכללות בחישוב. חשוב להבין מהן זכויותיו של העובד בבואו לקבל פיצויי פיטורין על מנת שהסכום הסופי שמגיע לו יחושב כראוי.

חישוב פיצויי פיטורין

מאמרים ומידע נוסף

קבלת מעמד לאחר שנדחה פעמים רבות

מדובר באדם אשר נמצא בארץ באופן בלתי חוקי (לסירוגין) מזה 20 שנה. הוא ניסה לקבל אשרה באמצעות אין ספור בקשות שנדחו פעם אחר פעם, בין היתר, בקשת פליטות, בקשה הומניטרית, ואף…

קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין

חישוב תשלום ימי חג

זכויות עובדת בהריון

בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה - מה עדיף?

קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי, בקשה הומניטרית