החוק בישראל קובע כי מעבר לתקופה של 63 חודשים מתאריך כניסתו הראשונה של עובד זר לארץ, לא ניתן להאריך את אשרת העבודה שלו (אם הוא לא משויך לטיפול מסוים מעל לשנה). יחד עם זאת, במקרה בו מטופל סיעודי זקוק לטיפולו הצמוד של העובד הזר, ניתן להגיש בקשה להארכה של אשרת העבודה, זאת מטעמים הומניטריים. מה כולל הליך בקשות להארכת היתרים וכיצד הוא מתבצע?

טופס בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר

כל עוד העובד הזר ממשיך להיות מועסק אצל אותו קשיש סיעודי, רשות האוכלוסין תשקול את הארכת רישיון השהיה של העובד הזר לתקופה נוספת, עד לתקופה של ארבע שנים נוספות. כדי לעשות זאת, יש לעבור הליך מסודר הכולל מילוי טופס בקשה וצירוף מסמכים נלווים.

מילוי הטופס – יעשה על ידי המטופל, האפוטרופוס או בן משפחה. הטופס נקרא "טופס בקשה לוועדה הומניטרית".

מסמכים נלווים – אל הטופס יש לצרף:
מכתב מנומק המפרט את הסיבות בשלן זקוק המטפל להמשך הסיוע על ידי העובד הזר.
מכתב חתום על ידי הרופא המטפל המפרט את מצבו הרפואי העדכני וכן את ההיסטוריה הרפואית שלו.
אישור נוסף מרופא מוסמך, המאשר כי העובד הזר רשאי לעסוק בסיעוד, כי הוא לא חולה במספר מחלות מסוימות וכי הוא כשיר לעבודה הספציפית הזו.
במקרה שמונה אפוטרופוס למטופל, יש לצרף צו מינוי מקורי או העתק נאמן למקור.
טופס ויתור על סודיות, החתום על ידי האפוטרופוס או המטופל בעצמו.

חוות דעת מקצועית – חוות דעת מנומקת הניתנת על ידי רופא, עובד סוציאלי או אח מוסמך ובה מפורט הקשר בין המטפל למטופל, על התועלת הרבה העולה מקשר זה ועל ההרעה הפוטנציאלית במצבו של החולה במקרה שהקשר יפסק. על חוות הדעת לעמוד בקריטריונים טכניים נוספים כדי להיות קבילה.

תצהיר של המטפל הזר – התצהיר צריך להיות חתום על ידי עורך דין, בשפה הנוחה לעובד הזר, והוא יכלול את הפרטים הבאים:
העובד הזר מאשר כי הוא מצטרף לבקשת הארכת האשרה
העובד הזר מבין שאם הוא יחזור בו מההסכמה שהביע לבקשת המטופל, הוא יהיה חייב לצאת מישראל ולא יוכל לשמש כמטפל של מטופל אחר.
העובד הזר מסכים כי פרטי ההעסקה הקודמים שלו יוכלו להיות מובאים לידי ידיעת המטופל, אם יבקש זאת.

קבלת אשרת עבודה עבור עובד סיעודי שעובד עם קשיש

לאחר ההחלטה

במידה והוחלט לאשר את הבקשה, על המטופל ועל העובד הזר להירשם באחת מהלשכות הפרטיות המורשות לתיווך וטיפול עובדים זרים בסיעוד ותוקף רשיונו של העובד הזר חייב לקבל הארכה בלשכת האוכלוסין וההגירה.
לעומת זאת, במידה והמדינה החליטה לדחות את בקשתו של המטופל, העובד הזר יהיה חייב לצאת ממדינת ישראל בתוך 30 יום מיום קבלת ההודעה.

מאמרים ומידע נוסף

קבלת מעמד לאחר שנדחה פעמים רבות

מדובר באדם אשר נמצא בארץ באופן בלתי חוקי (לסירוגין) מזה 20 שנה. הוא ניסה לקבל אשרה באמצעות אין ספור בקשות שנדחו פעם אחר פעם, בין היתר, בקשת פליטות, בקשה הומניטרית, ואף…

קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין

חישוב תשלום ימי חג

זכויות עובדת בהריון

בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה - מה עדיף?

קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי, בקשה הומניטרית